โรงเรียนบ้านท่าช้าง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
192
จำนวน(คน) 10 10 10 10 10 142
ร้อยละ 5.21 % 5.21 % 5.21 % 5.21 % 5.21 % 73.96 %
ระดับประถมศึกษา
450
จำนวน(คน) 25 18 20 30 10 347
ร้อยละ 5.56 % 4.00 % 4.44 % 6.67 % 2.22 % 77.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
253
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 253
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 895 คน
จำนวน(คน) 35 28 30 40 20 742
ร้อยละ 3.91 % 3.13 % 3.35 % 4.47 % 2.23 % 82.91 %

642 : 35 , 28 , 30 , 40 , 20 , 489...5.45 , 4.36 , 4.67 , 6.23 , 3.12 , 76.17 = 153 : 23.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 895 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 153 คน คิดเป็นร้อยละ 17.09%

Powered By www.thaieducation.net