โรงเรียนบ้านคลองเสือ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 3 0 1 0 17
ร้อยละ 4.55 % 13.64 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 5 4 7 2 6 38
ร้อยละ 8.06 % 6.45 % 11.29 % 3.23 % 9.68 % 61.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 6 7 7 3 6 55
ร้อยละ 7.14 % 8.33 % 8.33 % 3.57 % 7.14 % 65.48 %

84 : 6 , 7 , 7 , 3 , 6 , 55...7.14 , 8.33 , 8.33 , 3.57 , 7.14 , 65.48 = 29 : 34.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 34.52%

Powered By www.thaieducation.net