โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 7 6 2 5 1 0
ร้อยละ 33.33 % 28.57 % 9.52 % 23.81 % 4.76 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 21 27 17 17 1 10
ร้อยละ 22.58 % 29.03 % 18.28 % 18.28 % 1.08 % 10.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 28 33 19 22 2 10
ร้อยละ 24.56 % 28.95 % 16.67 % 19.30 % 1.75 % 8.77 %

114 : 28 , 33 , 19 , 22 , 2 , 10...24.56 , 28.95 , 16.67 , 19.30 , 1.75 , 8.77 = 104 : 91.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 91.23%

Powered By www.thaieducation.net