โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 7 4 5 3 2
ร้อยละ 12.50 % 29.17 % 16.67 % 20.83 % 12.50 % 8.33 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 5 15 8 7 9 41
ร้อยละ 5.88 % 17.65 % 9.41 % 8.24 % 10.59 % 48.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 8 22 12 12 12 43
ร้อยละ 7.34 % 20.18 % 11.01 % 11.01 % 11.01 % 39.45 %

109 : 8 , 22 , 12 , 12 , 12 , 43...7.34 , 20.18 , 11.01 , 11.01 , 11.01 , 39.45 = 66 : 60.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 60.55%

Powered By www.thaieducation.net