โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 65
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 5 0 5 2 10 108
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 3.85 % 1.54 % 7.69 % 83.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 67
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 5 0 5 2 10 240
ร้อยละ 1.91 % 0.00 % 1.91 % 0.76 % 3.82 % 91.60 %

195 : 5 , 0 , 5 , 2 , 10 , 173...2.56 , 0.00 , 2.56 , 1.03 , 5.13 , 88.72 = 22 : 11.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40%

Powered By www.thaieducation.net