โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 5 7 2 1 0 48
ร้อยละ 7.94 % 11.11 % 3.17 % 1.59 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 14 20 12 0 0 72
ร้อยละ 11.86 % 16.95 % 10.17 % 0.00 % 0.00 % 61.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 5 7 8 0 0 51
ร้อยละ 7.04 % 9.86 % 11.27 % 0.00 % 0.00 % 71.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 24 34 22 1 0 171
ร้อยละ 9.52 % 13.49 % 8.73 % 0.40 % 0.00 % 67.86 %

181 : 19 , 27 , 14 , 1 , 0 , 120...10.50 , 14.92 , 7.73 , 0.55 , 0.00 , 66.30 = 61 : 33.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14%

Powered By www.thaieducation.net