โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 75
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.15 %
ระดับประถมศึกษา
329
จำนวน(คน) 5 7 5 10 10 292
ร้อยละ 1.52 % 2.13 % 1.52 % 3.04 % 3.04 % 88.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 407 คน
จำนวน(คน) 5 10 5 10 10 367
ร้อยละ 1.23 % 2.46 % 1.23 % 2.46 % 2.46 % 90.17 %

407 : 5 , 10 , 5 , 10 , 10 , 367...1.23 , 2.46 , 1.23 , 2.46 , 2.46 , 90.17 = 40 : 9.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 407 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 9.83%

Powered By www.thaieducation.net