โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 5 2 5 4 4 78
ร้อยละ 5.10 % 2.04 % 5.10 % 4.08 % 4.08 % 79.59 %
ระดับประถมศึกษา
346
จำนวน(คน) 20 20 23 15 20 248
ร้อยละ 5.78 % 5.78 % 6.65 % 4.34 % 5.78 % 71.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 444 คน
จำนวน(คน) 25 22 28 19 24 326
ร้อยละ 5.63 % 4.95 % 6.31 % 4.28 % 5.41 % 73.42 %

444 : 25 , 22 , 28 , 19 , 24 , 326...5.63 , 4.95 , 6.31 , 4.28 , 5.41 , 73.42 = 118 : 26.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 444 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 26.58%

Powered By www.thaieducation.net