โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 0 3 1 0 15
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 15.00 % 5.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 5 7 13 3 0 94
ร้อยละ 4.10 % 5.74 % 10.66 % 2.46 % 0.00 % 77.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 2 2 11 5 0 40
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 18.33 % 8.33 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 8 9 27 9 0 149
ร้อยละ 3.96 % 4.46 % 13.37 % 4.46 % 0.00 % 73.76 %

142 : 6 , 7 , 16 , 4 , 0 , 109...4.23 , 4.93 , 11.27 , 2.82 , 0.00 , 76.76 = 33 : 23.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.24%

Powered By www.thaieducation.net