โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 3 3 0 0 11
ร้อยละ 10.53 % 15.79 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 57.89 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 2 9 17 1 2 90
ร้อยละ 1.65 % 7.44 % 14.05 % 0.83 % 1.65 % 74.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 0 4 8 0 0 51
ร้อยละ 0.00 % 6.35 % 12.70 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 4 16 28 1 2 152
ร้อยละ 1.97 % 7.88 % 13.79 % 0.49 % 0.99 % 74.88 %

140 : 4 , 12 , 20 , 1 , 2 , 101...2.86 , 8.57 , 14.29 , 0.71 , 1.43 , 72.14 = 39 : 27.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.12%

Powered By www.thaieducation.net