โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 13
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 3 5 19 0 0 95
ร้อยละ 2.46 % 4.10 % 15.57 % 0.00 % 0.00 % 77.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 1 4 15 0 0 47
ร้อยละ 1.49 % 5.97 % 22.39 % 0.00 % 0.00 % 70.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 6 9 37 0 0 155
ร้อยละ 2.90 % 4.35 % 17.87 % 0.00 % 0.00 % 74.88 %

140 : 5 , 5 , 22 , 0 , 0 , 108...3.57 , 3.57 , 15.71 , 0.00 , 0.00 , 77.14 = 32 : 22.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 25.12%

Powered By www.thaieducation.net