โรงเรียนบ้านท่ามะนาว (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 1 0 1 0 19
ร้อยละ 0.00 % 4.76 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 0 1 0 1 1 50
ร้อยละ 0.00 % 1.89 % 0.00 % 1.89 % 1.89 % 94.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 0 2 0 2 1 69
ร้อยละ 0.00 % 2.70 % 0.00 % 2.70 % 1.35 % 93.24 %

74 : 0 , 2 , 0 , 2 , 1 , 69...0.00 , 2.70 , 0.00 , 2.70 , 1.35 , 93.24 = 5 : 6.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.76%

Powered By www.thaieducation.net