โรงเรียนบ้านซับหวาย (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 5 2 2 2 1 14
ร้อยละ 19.23 % 7.69 % 7.69 % 7.69 % 3.85 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 8 3 13 1 0 44
ร้อยละ 11.59 % 4.35 % 18.84 % 1.45 % 0.00 % 63.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 13 5 15 3 1 58
ร้อยละ 13.68 % 5.26 % 15.79 % 3.16 % 1.05 % 61.05 %

95 : 13 , 5 , 15 , 3 , 1 , 58...13.68 , 5.26 , 15.79 , 3.16 , 1.05 , 61.05 = 37 : 38.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 38.95%

Powered By www.thaieducation.net