โรงเรียนบ้านคลองยาง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
140
จำนวน(คน) 10 10 5 10 5 100
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 3.57 % 7.14 % 3.57 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
330
จำนวน(คน) 25 20 15 20 15 235
ร้อยละ 7.58 % 6.06 % 4.55 % 6.06 % 4.55 % 71.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
163
จำนวน(คน) 17 12 13 12 13 96
ร้อยละ 10.43 % 7.36 % 7.98 % 7.36 % 7.98 % 58.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 633 คน
จำนวน(คน) 52 42 33 42 33 431
ร้อยละ 8.21 % 6.64 % 5.21 % 6.64 % 5.21 % 68.09 %

470 : 35 , 30 , 20 , 30 , 20 , 335...7.45 , 6.38 , 4.26 , 6.38 , 4.26 , 71.28 = 135 : 28.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 633 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 202 คน คิดเป็นร้อยละ 31.91%

Powered By www.thaieducation.net