โรงเรียนบ้านคลองยาง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
138
จำนวน(คน) 15 5 15 0 0 103
ร้อยละ 10.87 % 3.62 % 10.87 % 0.00 % 0.00 % 74.64 %
ระดับประถมศึกษา
334
จำนวน(คน) 26 23 27 0 0 258
ร้อยละ 7.78 % 6.89 % 8.08 % 0.00 % 0.00 % 77.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
171
จำนวน(คน) 17 13 12 0 0 129
ร้อยละ 9.94 % 7.60 % 7.02 % 0.00 % 0.00 % 75.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 643 คน
จำนวน(คน) 58 41 54 0 0 490
ร้อยละ 9.02 % 6.38 % 8.40 % 0.00 % 0.00 % 76.21 %

472 : 41 , 28 , 42 , 0 , 0 , 361...8.69 , 5.93 , 8.90 , 0.00 , 0.00 , 76.48 = 111 : 23.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 643 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 153 คน คิดเป็นร้อยละ 23.79%

Powered By www.thaieducation.net