โรงเรียนบ้านคลองยาง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
149
จำนวน(คน) 7 5 8 17 9 103
ร้อยละ 4.70 % 3.36 % 5.37 % 11.41 % 6.04 % 69.13 %
ระดับประถมศึกษา
351
จำนวน(คน) 10 12 10 10 8 301
ร้อยละ 2.85 % 3.42 % 2.85 % 2.85 % 2.28 % 85.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
135
จำนวน(คน) 8 5 6 6 6 104
ร้อยละ 5.93 % 3.70 % 4.44 % 4.44 % 4.44 % 77.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 635 คน
จำนวน(คน) 25 22 24 33 23 508
ร้อยละ 3.94 % 3.46 % 3.78 % 5.20 % 3.62 % 80.00 %

500 : 17 , 17 , 18 , 27 , 17 , 404...3.40 , 3.40 , 3.60 , 5.40 , 3.40 , 80.80 = 96 : 19.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 635 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net