โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 6 0 5 0 0 93
ร้อยละ 5.77 % 0.00 % 4.81 % 0.00 % 0.00 % 89.42 %
ระดับประถมศึกษา
268
จำนวน(คน) 21 15 35 6 0 191
ร้อยละ 7.84 % 5.60 % 13.06 % 2.24 % 0.00 % 71.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
137
จำนวน(คน) 15 1 24 0 0 97
ร้อยละ 10.95 % 0.73 % 17.52 % 0.00 % 0.00 % 70.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 509 คน
จำนวน(คน) 42 16 64 6 0 381
ร้อยละ 8.25 % 3.14 % 12.57 % 1.18 % 0.00 % 74.85 %

372 : 27 , 15 , 40 , 6 , 0 , 284...7.26 , 4.03 , 10.75 , 1.61 , 0.00 , 76.34 = 88 : 23.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 509 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 25.15%

Powered By www.thaieducation.net