โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 88
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
275
จำนวน(คน) 5 5 5 5 10 245
ร้อยละ 1.82 % 1.82 % 1.82 % 1.82 % 3.64 % 89.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
161
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 161
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 524 คน
จำนวน(คน) 5 5 5 5 10 494
ร้อยละ 0.95 % 0.95 % 0.95 % 0.95 % 1.91 % 94.27 %

363 : 5 , 5 , 5 , 5 , 10 , 333...1.38 , 1.38 , 1.38 , 1.38 , 2.75 , 91.74 = 30 : 8.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 524 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 5.73%

Powered By www.thaieducation.net