โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
102
จำนวน(คน) 5 2 0 1 1 93
ร้อยละ 4.90 % 1.96 % 0.00 % 0.98 % 0.98 % 91.18 %
ระดับประถมศึกษา
275
จำนวน(คน) 20 28 30 10 15 172
ร้อยละ 7.27 % 10.18 % 10.91 % 3.64 % 5.45 % 62.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
141
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 141
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 518 คน
จำนวน(คน) 25 30 30 11 16 406
ร้อยละ 4.83 % 5.79 % 5.79 % 2.12 % 3.09 % 78.38 %

377 : 25 , 30 , 30 , 11 , 16 , 265...6.63 , 7.96 , 7.96 , 2.92 , 4.24 , 70.29 = 112 : 29.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 518 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62%

Powered By www.thaieducation.net