โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 5 2 5 5 5 63
ร้อยละ 5.88 % 2.35 % 5.88 % 5.88 % 5.88 % 74.12 %
ระดับประถมศึกษา
266
จำนวน(คน) 18 10 20 15 20 183
ร้อยละ 6.77 % 3.76 % 7.52 % 5.64 % 7.52 % 68.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 351 คน
จำนวน(คน) 23 12 25 20 25 246
ร้อยละ 6.55 % 3.42 % 7.12 % 5.70 % 7.12 % 70.09 %

351 : 23 , 12 , 25 , 20 , 25 , 246...6.55 , 3.42 , 7.12 , 5.70 , 7.12 , 70.09 = 105 : 29.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 351 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 29.91%

Powered By www.thaieducation.net