โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 8 5 1 0 0 43
ร้อยละ 14.04 % 8.77 % 1.75 % 0.00 % 0.00 % 75.44 %
ระดับประถมศึกษา
195
จำนวน(คน) 8 11 20 0 0 156
ร้อยละ 4.10 % 5.64 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
134
จำนวน(คน) 4 7 17 0 0 106
ร้อยละ 2.99 % 5.22 % 12.69 % 0.00 % 0.00 % 79.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 386 คน
จำนวน(คน) 20 23 38 0 0 305
ร้อยละ 5.18 % 5.96 % 9.84 % 0.00 % 0.00 % 79.02 %

252 : 16 , 16 , 21 , 0 , 0 , 199...6.35 , 6.35 , 8.33 , 0.00 , 0.00 , 78.97 = 53 : 21.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 386 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.98%

Powered By www.thaieducation.net