โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 0 0 0 0 2 53
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.64 % 96.36 %
ระดับประถมศึกษา
197
จำนวน(คน) 2 2 4 4 8 177
ร้อยละ 1.02 % 1.02 % 2.03 % 2.03 % 4.06 % 89.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
131
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 131
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 383 คน
จำนวน(คน) 2 2 4 4 10 361
ร้อยละ 0.52 % 0.52 % 1.04 % 1.04 % 2.61 % 94.26 %

252 : 2 , 2 , 4 , 4 , 10 , 230...0.79 , 0.79 , 1.59 , 1.59 , 3.97 , 91.27 = 22 : 8.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 383 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.74%

Powered By www.thaieducation.net