โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 5 2 5 1 0 50
ร้อยละ 7.94 % 3.17 % 7.94 % 1.59 % 0.00 % 79.37 %
ระดับประถมศึกษา
195
จำนวน(คน) 5 5 10 5 5 165
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 5.13 % 2.56 % 2.56 % 84.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
123
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 123
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 381 คน
จำนวน(คน) 10 7 15 6 5 338
ร้อยละ 2.62 % 1.84 % 3.94 % 1.57 % 1.31 % 88.71 %

258 : 10 , 7 , 15 , 6 , 5 , 215...3.88 , 2.71 , 5.81 , 2.33 , 1.94 , 83.33 = 43 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 381 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.29%

Powered By www.thaieducation.net