โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 16
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 5 4 5 5 5 51
ร้อยละ 6.67 % 5.33 % 6.67 % 6.67 % 6.67 % 68.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 6 5 5 5 5 67
ร้อยละ 6.45 % 5.38 % 5.38 % 5.38 % 5.38 % 72.04 %

93 : 6 , 5 , 5 , 5 , 5 , 67...6.45 , 5.38 , 5.38 , 5.38 , 5.38 , 72.04 = 26 : 27.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 27.96%

Powered By www.thaieducation.net