โรงเรียนบ้านเขาวง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 10 2 2 5 4 33
ร้อยละ 17.86 % 3.57 % 3.57 % 8.93 % 7.14 % 58.93 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 18 5 20 20 10 74
ร้อยละ 12.24 % 3.40 % 13.61 % 13.61 % 6.80 % 50.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 28 7 22 25 14 107
ร้อยละ 13.79 % 3.45 % 10.84 % 12.32 % 6.90 % 52.71 %

203 : 28 , 7 , 22 , 25 , 14 , 107...13.79 , 3.45 , 10.84 , 12.32 , 6.90 , 52.71 = 96 : 47.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 47.29%

Powered By www.thaieducation.net