โรงเรียนบ้านหินเพิง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 8 0 1 0 0 37
ร้อยละ 17.39 % 0.00 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 80.43 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 20 5 16 1 0 134
ร้อยละ 11.36 % 2.84 % 9.09 % 0.57 % 0.00 % 76.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 28 5 17 1 0 171
ร้อยละ 12.61 % 2.25 % 7.66 % 0.45 % 0.00 % 77.03 %

222 : 28 , 5 , 17 , 1 , 0 , 171...12.61 , 2.25 , 7.66 , 0.45 , 0.00 , 77.03 = 51 : 22.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 22.97%

Powered By www.thaieducation.net