โรงเรียนบ้านหินดาด (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 39
ร้อยละ 2.38 % 2.38 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 1 2 5 1 0 116
ร้อยละ 0.80 % 1.60 % 4.00 % 0.80 % 0.00 % 92.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 2 3 6 1 0 155
ร้อยละ 1.20 % 1.80 % 3.59 % 0.60 % 0.00 % 92.81 %

167 : 2 , 3 , 6 , 1 , 0 , 155...1.20 , 1.80 , 3.59 , 0.60 , 0.00 , 92.81 = 12 : 7.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.19%

Powered By www.thaieducation.net