โรงเรียนบ้านวังไทร (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 4 6 4 0 0 46
ร้อยละ 6.67 % 10.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 76.67 %
ระดับประถมศึกษา
198
จำนวน(คน) 5 5 26 0 0 162
ร้อยละ 2.53 % 2.53 % 13.13 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
159
จำนวน(คน) 5 4 20 0 0 130
ร้อยละ 3.14 % 2.52 % 12.58 % 0.00 % 0.00 % 81.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 417 คน
จำนวน(คน) 14 15 50 0 0 338
ร้อยละ 3.36 % 3.60 % 11.99 % 0.00 % 0.00 % 81.06 %

258 : 9 , 11 , 30 , 0 , 0 , 208...3.49 , 4.26 , 11.63 , 0.00 , 0.00 , 80.62 = 50 : 19.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 417 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 18.94%

Powered By www.thaieducation.net