โรงเรียนบ้านวังไทร (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 8 5 20 0 0 28
ร้อยละ 13.11 % 8.20 % 32.79 % 0.00 % 0.00 % 45.90 %
ระดับประถมศึกษา
203
จำนวน(คน) 20 23 43 0 0 117
ร้อยละ 9.85 % 11.33 % 21.18 % 0.00 % 0.00 % 57.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
151
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 151
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 415 คน
จำนวน(คน) 28 28 63 0 0 296
ร้อยละ 6.75 % 6.75 % 15.18 % 0.00 % 0.00 % 71.33 %

264 : 28 , 28 , 63 , 0 , 0 , 145...10.61 , 10.61 , 23.86 , 0.00 , 0.00 , 54.92 = 119 : 45.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 415 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 119 คน คิดเป็นร้อยละ 28.67%

Powered By www.thaieducation.net