โรงเรียนบ้านซับน้อย (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 1 1 3 0 2 44
ร้อยละ 1.96 % 1.96 % 5.88 % 0.00 % 3.92 % 86.27 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 10 4 1 3 11 105
ร้อยละ 7.46 % 2.99 % 0.75 % 2.24 % 8.21 % 78.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 11 5 4 3 13 149
ร้อยละ 5.95 % 2.70 % 2.16 % 1.62 % 7.03 % 80.54 %

185 : 11 , 5 , 4 , 3 , 13 , 149...5.95 , 2.70 , 2.16 , 1.62 , 7.03 , 80.54 = 36 : 19.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 19.46%

Powered By www.thaieducation.net