โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 5
ร้อยละ 28.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 11 1 7 0 0 30
ร้อยละ 22.45 % 2.04 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 61.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 56 คน
จำนวน(คน) 13 1 7 0 0 35
ร้อยละ 23.21 % 1.79 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %

56 : 13 , 1 , 7 , 0 , 0 , 35...23.21 , 1.79 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 62.50 = 21 : 37.50ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50%

Powered By www.thaieducation.net