โรงเรียนประชารัฐวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
32
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 29
ร้อยละ 9.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 73
ร้อยละ 3.85 % 1.28 % 1.28 % 0.00 % 0.00 % 93.59 %

55 : 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 52...5.45 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 94.55 = 3 : 5.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.41%

Powered By www.thaieducation.net