โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 84
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 0 2 5 4 10 149
ร้อยละ 0.00 % 1.18 % 2.94 % 2.35 % 5.88 % 87.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 297 คน
จำนวน(คน) 0 2 5 4 10 276
ร้อยละ 0.00 % 0.67 % 1.68 % 1.35 % 3.37 % 92.93 %

254 : 0 , 2 , 5 , 4 , 10 , 233...0.00 , 0.79 , 1.97 , 1.57 , 3.94 , 91.73 = 21 : 8.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 297 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.07%

Powered By www.thaieducation.net