โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 78
ร้อยละ 1.20 % 1.20 % 1.20 % 1.20 % 1.20 % 93.98 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) -2 2 4 2 1 156
ร้อยละ -1.23 % 1.23 % 2.45 % 1.23 % 0.61 % 95.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 296 คน
จำนวน(คน) -1 3 5 3 2 284
ร้อยละ -0.34 % 1.01 % 1.69 % 1.01 % 0.68 % 95.95 %

246 : -1 , 3 , 5 , 3 , 2 , 234...-0.41 , 1.22 , 2.03 , 1.22 , 0.81 , 95.12 = 12 : 4.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 296 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.05%

Powered By www.thaieducation.net