โรงเรียนบ้านโนนกระโดน (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 22
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 10 0 2 0 1 100
ร้อยละ 8.85 % 0.00 % 1.77 % 0.00 % 0.88 % 88.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 11 0 2 1 1 122
ร้อยละ 8.03 % 0.00 % 1.46 % 0.73 % 0.73 % 89.05 %

137 : 11 , 0 , 2 , 1 , 1 , 122...8.03 , 0.00 , 1.46 , 0.73 , 0.73 , 89.05 = 15 : 10.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.95%

Powered By www.thaieducation.net