โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 0 2 4 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 3.08 % 6.15 % 0.00 % 0.00 % 90.77 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 5 5 22 1 0 131
ร้อยละ 3.05 % 3.05 % 13.41 % 0.61 % 0.00 % 79.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 4 1 7 1 0 60
ร้อยละ 5.48 % 1.37 % 9.59 % 1.37 % 0.00 % 82.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 302 คน
จำนวน(คน) 9 8 33 2 0 250
ร้อยละ 2.98 % 2.65 % 10.93 % 0.66 % 0.00 % 82.78 %

229 : 5 , 7 , 26 , 1 , 0 , 190...2.18 , 3.06 , 11.35 , 0.44 , 0.00 , 82.97 = 39 : 17.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 302 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 17.22%

Powered By www.thaieducation.net