โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 60
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 5 8 8 0 1 139
ร้อยละ 3.11 % 4.97 % 4.97 % 0.00 % 0.62 % 86.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 71
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 296 คน
จำนวน(คน) 5 10 10 0 1 270
ร้อยละ 1.69 % 3.38 % 3.38 % 0.00 % 0.34 % 91.22 %

225 : 5 , 10 , 10 , 0 , 1 , 199...2.22 , 4.44 , 4.44 , 0.00 , 0.44 , 88.44 = 26 : 11.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 296 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.78%

Powered By www.thaieducation.net