โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 55
ร้อยละ 1.67 % 1.67 % 1.67 % 1.67 % 1.67 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 5 5 5 5 5 148
ร้อยละ 2.89 % 2.89 % 2.89 % 2.89 % 2.89 % 85.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 77
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 310 คน
จำนวน(คน) 6 6 6 6 6 280
ร้อยละ 1.94 % 1.94 % 1.94 % 1.94 % 1.94 % 90.32 %

233 : 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 203...2.58 , 2.58 , 2.58 , 2.58 , 2.58 , 87.12 = 30 : 12.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 310 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68%

Powered By www.thaieducation.net