โรงเรียนบ้านหนองจอก (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 10 1 1 1 1 56
ร้อยละ 14.29 % 1.43 % 1.43 % 1.43 % 1.43 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 10 3 2 1 1 87
ร้อยละ 9.62 % 2.88 % 1.92 % 0.96 % 0.96 % 83.65 %

104 : 10 , 3 , 2 , 1 , 1 , 87...9.62 , 2.88 , 1.92 , 0.96 , 0.96 , 83.65 = 17 : 16.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.35%

Powered By www.thaieducation.net