โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 2 2 3 2 20
ร้อยละ 6.45 % 6.45 % 6.45 % 9.68 % 6.45 % 64.52 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 20 10 10 5 0 46
ร้อยละ 21.98 % 10.99 % 10.99 % 5.49 % 0.00 % 50.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 22 12 12 8 2 66
ร้อยละ 18.03 % 9.84 % 9.84 % 6.56 % 1.64 % 54.10 %

122 : 22 , 12 , 12 , 8 , 2 , 66...18.03 , 9.84 , 9.84 , 6.56 , 1.64 , 54.10 = 56 : 45.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90%

Powered By www.thaieducation.net