โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 4 3 2 2 18
ร้อยละ 9.38 % 12.50 % 9.38 % 6.25 % 6.25 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 6 5 12 3 5 88
ร้อยละ 5.04 % 4.20 % 10.08 % 2.52 % 4.20 % 73.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 9 9 15 5 7 106
ร้อยละ 5.96 % 5.96 % 9.93 % 3.31 % 4.64 % 70.20 %

151 : 9 , 9 , 15 , 5 , 7 , 106...5.96 , 5.96 , 9.93 , 3.31 , 4.64 , 70.20 = 45 : 29.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80%

Powered By www.thaieducation.net