โรงเรียนวัดบันไดม้า (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 0 1 5 15
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.76 % 23.81 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 10 10 15 4 10 18
ร้อยละ 14.93 % 14.93 % 22.39 % 5.97 % 14.93 % 26.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 10 10 15 5 15 33
ร้อยละ 11.36 % 11.36 % 17.05 % 5.68 % 17.05 % 37.50 %

88 : 10 , 10 , 15 , 5 , 15 , 33...11.36 , 11.36 , 17.05 , 5.68 , 17.05 , 37.50 = 55 : 62.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50%

Powered By www.thaieducation.net