โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
204
จำนวน(คน) 57 45 43 0 0 59
ร้อยละ 27.94 % 22.06 % 21.08 % 0.00 % 0.00 % 28.92 %
ระดับประถมศึกษา
592
จำนวน(คน) 172 105 108 0 0 207
ร้อยละ 29.05 % 17.74 % 18.24 % 0.00 % 0.00 % 34.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
260
จำนวน(คน) 87 63 63 0 0 47
ร้อยละ 33.46 % 24.23 % 24.23 % 0.00 % 0.00 % 18.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1056 คน
จำนวน(คน) 316 213 214 0 0 313
ร้อยละ 29.92 % 20.17 % 20.27 % 0.00 % 0.00 % 29.64 %

796 : 229 , 150 , 151 , 0 , 0 , 266...28.77 , 18.84 , 18.97 , 0.00 , 0.00 , 33.42 = 530 : 66.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1056 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 743 คน คิดเป็นร้อยละ 70.36%

Powered By www.thaieducation.net