โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
209
จำนวน(คน) 0 0 5 5 0 199
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.39 % 2.39 % 0.00 % 95.22 %
ระดับประถมศึกษา
500
จำนวน(คน) 10 20 10 10 10 440
ร้อยละ 2.00 % 4.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 88.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
260
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 260
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 969 คน
จำนวน(คน) 10 20 15 15 10 899
ร้อยละ 1.03 % 2.06 % 1.55 % 1.55 % 1.03 % 92.78 %

709 : 10 , 20 , 15 , 15 , 10 , 639...1.41 , 2.82 , 2.12 , 2.12 , 1.41 , 90.13 = 70 : 9.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 969 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 7.22%

Powered By www.thaieducation.net