โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
219
จำนวน(คน) 45 40 15 0 0 119
ร้อยละ 20.55 % 18.26 % 6.85 % 0.00 % 0.00 % 54.34 %
ระดับประถมศึกษา
484
จำนวน(คน) 150 100 80 0 0 154
ร้อยละ 30.99 % 20.66 % 16.53 % 0.00 % 0.00 % 31.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
240
จำนวน(คน) 60 60 60 0 0 60
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 25.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 943 คน
จำนวน(คน) 255 200 155 0 0 333
ร้อยละ 27.04 % 21.21 % 16.44 % 0.00 % 0.00 % 35.31 %

703 : 195 , 140 , 95 , 0 , 0 , 273...27.74 , 19.91 , 13.51 , 0.00 , 0.00 , 38.83 = 430 : 61.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 943 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 610 คน คิดเป็นร้อยละ 64.69%

Powered By www.thaieducation.net