โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 10 1 1 1 1 16
ร้อยละ 33.33 % 3.33 % 3.33 % 3.33 % 3.33 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 15 10 15 10 1 16
ร้อยละ 22.39 % 14.93 % 22.39 % 14.93 % 1.49 % 23.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 25 11 16 11 2 32
ร้อยละ 25.77 % 11.34 % 16.49 % 11.34 % 2.06 % 32.99 %

97 : 25 , 11 , 16 , 11 , 2 , 32...25.77 , 11.34 , 16.49 , 11.34 , 2.06 , 32.99 = 65 : 67.01
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 67.01%

Powered By www.thaieducation.net