โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
114
จำนวน(คน) 3 4 5 3 5 94
ร้อยละ 2.63 % 3.51 % 4.39 % 2.63 % 4.39 % 82.46 %
ระดับประถมศึกษา
374
จำนวน(คน) 15 15 6 4 15 319
ร้อยละ 4.01 % 4.01 % 1.60 % 1.07 % 4.01 % 85.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
204
จำนวน(คน) 5 2 4 2 3 188
ร้อยละ 2.45 % 0.98 % 1.96 % 0.98 % 1.47 % 92.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 692 คน
จำนวน(คน) 23 21 15 9 23 601
ร้อยละ 3.32 % 3.03 % 2.17 % 1.30 % 3.32 % 86.85 %

488 : 18 , 19 , 11 , 7 , 20 , 413...3.69 , 3.89 , 2.25 , 1.43 , 4.10 , 84.63 = 75 : 15.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 692 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15%

Powered By www.thaieducation.net