โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
110
จำนวน(คน) 3 5 2 0 0 100
ร้อยละ 2.73 % 4.55 % 1.82 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
374
จำนวน(คน) 12 15 5 5 15 322
ร้อยละ 3.21 % 4.01 % 1.34 % 1.34 % 4.01 % 86.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
202
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 202
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 686 คน
จำนวน(คน) 15 20 7 5 15 624
ร้อยละ 2.19 % 2.92 % 1.02 % 0.73 % 2.19 % 90.96 %

484 : 15 , 20 , 7 , 5 , 15 , 422...3.10 , 4.13 , 1.45 , 1.03 , 3.10 , 87.19 = 62 : 12.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 686 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 9.04%

Powered By www.thaieducation.net