โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
109
จำนวน(คน) 10 5 5 5 8 76
ร้อยละ 9.17 % 4.59 % 4.59 % 4.59 % 7.34 % 69.72 %
ระดับประถมศึกษา
363
จำนวน(คน) 12 20 20 30 5 276
ร้อยละ 3.31 % 5.51 % 5.51 % 8.26 % 1.38 % 76.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
201
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 201
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 673 คน
จำนวน(คน) 22 25 25 35 13 553
ร้อยละ 3.27 % 3.71 % 3.71 % 5.20 % 1.93 % 82.17 %

472 : 22 , 25 , 25 , 35 , 13 , 352...4.66 , 5.30 , 5.30 , 7.42 , 2.75 , 74.58 = 120 : 25.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 673 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 17.83%

Powered By www.thaieducation.net