โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 6 8 2 3 0 11
ร้อยละ 20.00 % 26.67 % 6.67 % 10.00 % 0.00 % 36.67 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 16 26 11 4 0 58
ร้อยละ 13.91 % 22.61 % 9.57 % 3.48 % 0.00 % 50.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 8 1 12 0 0 39
ร้อยละ 13.33 % 1.67 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 65.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 30 35 25 7 0 108
ร้อยละ 14.63 % 17.07 % 12.20 % 3.41 % 0.00 % 52.68 %

145 : 22 , 34 , 13 , 7 , 0 , 69...15.17 , 23.45 , 8.97 , 4.83 , 0.00 , 47.59 = 76 : 52.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 47.32%

Powered By www.thaieducation.net